Μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας για την βιομηχανία ξυλείας στην Ελλάδα

Μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας για την βιομηχανία ξυλείας στην Ελλάδα

 

 

Ο κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας ξυλείας κατέγραψε μειωμένη σχεδόν κατά 30% παραγωγική δραστηριότητα το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, αντανακλώντας τη νέα απαξίωση του παραγωγικού δυναμικού του κλάδου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως εξής: -33,5% τον Ιανουάριο (-10,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -33,0% τον Φεβρουάριο (+27,3%), -39,0% τον Μάρτιο (+5,5%), -50,7% τον Απρίλιο (-6,1%), -0,9% τον Μάιο (-38,7%) και συνολικά -29,3% το πεντάμηνο (-8,9%).

Συρρικνώνονται συγχρόνως, όπως είναι φυσικό, τα έσοδά του.
Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014, έχει ως εξής: -38,6% τον Ιανουάριο (-28,1% τον ίδιο μήνα του 2013), -30,2% τον Φεβρουάριο (-23,6%), -7,3% τον Μάρτιο (+20,2%), -39,4% τον Απρίλιο (-13,3%), -28,0% τον Μάιο (-34,1%) και συνολικά -34,0% το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014 (-20,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 78,3% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ο κλάδος της παραγωγής ξύλου και προϊόντων ξύλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 75 εταιρειών του, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, αυξημένες κατά 5% ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 26,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -13,6% των συνολικών εσόδων του (-10,5% το 2012), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 19% και μικρής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (7% το 2013, από 6,4% το 2012).

Επίσης, παρουσιάζει υψηλές, μειωμένες κατά 4,7 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων (62,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 66,9 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους οριακά μειωμένες ζημιές (75,05 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 75,1 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα συνολικά έσοδα των 75 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 197,4 εκατ. ευρώ.

Οι 75 αυτές εταιρείες παραγωγής ξύλου και προϊόντων ξύλου στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 725 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 75 επιχειρήσεων:

– Δέκα επιχειρήσεις (13,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,45 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,06 εκατ. ευρώ.

– Πέντε επιχειρήσεις (6,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με οριακά θετικά κέρδη (0,01 εκατ. ευρώ), εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,365 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες 0,37 εκατ. ευρώ περίπου.

– 51 επιχειρήσεις (68%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 76,3 εκατ. ευρώ έναντι 75,75 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες έτσι κατά 0,5 εκατ. ευρώ περίπου.

– Εννέα επιχειρήσεις (12%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 75 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητική και ανήλθε σε -3,7%, από -3,3% το 2012.