ΑΚΡΙΤΑΣ: Αναδιάρθρωση δανεισμού και σημαντική ενίσχυση ρευστότητας

Οι τράπεζες ενέκριναν στο σύνολό τους το αίτημα που υπέβαλε η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ για την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της ύψους 20,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 10ετίας, με διετή περίοδο χάριτος, καθώς και την ενίσχυσή της με νέο κεφάλαιο κίνησης 5,5 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρίας εκπόνησε αναλυτικό και τεκμηριωμένο business plan σε συνεργασία με την Deloitte, το οποίο και υπέβαλε στις δανειοδοτούσες τράπεζες για την υποστήριξη των αιτημάτων της.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την τελευταία πενταετία, περίοδο βαθιάς κρίσης για τη βιομηχανία, και ειδικότερα για τον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, επεστράφησαν στο τραπεζικό σύστημα 12 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο και 12,775 εκατ. ευρώ σε τόκους. 
Συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρίας
1. Είναι η μόνη λειτουργούσα βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας στην Ελλάδα.
2. Είναι απολύτως ενήμερη ως προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το προσωπικό, τις τράπεζες, τους προμηθευτές, ενώ δεν εκκρεμεί καμιά νομική ενέργεια από τρίτους κατά αυτής. Απεναντίας, η εταιρία έχει επίδικες απαιτήσεις σημαντικού ύψους.
3.Έχει εδραιώσει σημαντική παρουσία στις αγορές του εξωτερικού, με οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων, ενώ διαθέτει   σημαντικού ύψους ανεκτέλεστες παραγγελίες προς πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού σημαντικού.
4. Με την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεών της, η ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ αποκτά μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα.
5.Έχει ολοκληρώσει επενδυτικό πρόγραμμα 70 εκατ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια, και επομένως δεν χρειάζεται επενδυτικά κεφάλαια.
6. Διαθέτει ισχυρή διοικητική και παραγωγική οργάνωση, ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη και υλοποίηση αποφάσεων και υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.
7. Οι βασικοί μέτοχοι στήριξαν την παραγωγική λειτουργία της εταιρίας με κεφάλαια περίπου 3.000.000 ευρώ, ήτοι 23% του Μ.Κ. Εισέφεραν ως εξασφάλιση περιουσιακά τους στοιχεία, ακίνητα, μετοχές, απαιτήσεις.

Τα οφέλη
Η νέα χρηματοδότηση σε κεφάλαια κινήσεως αναμένεται να μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής, αυξάνοντας το βαθμό απασχόλησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η οποία  με τη σειρά της θα έχει άμεση θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και στις εσωτερικές ταμειακές ροές της εταιρίας. Επίσης θα βελτιώσει θεαματικά την ανταγωνιστικότητά της στις αγορές του εξωτερικού.
Σημαντική βοήθεια αποτελεί ο εξορθολογισμός του κόστους ενέργειας, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η συμφωνηθείσα μείωση του επιτοκίου δανεισμού, καθώς και  η ενδεχόμενη κατάργηση έκτακτων φόρων και τελών, που αποτελούν αντιπαραγωγικό κόστος για τη βιομηχανία.
Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά, ότι βρίσκεται στην αρχή μιας πορείας ταχείας ανάκαμψης, η οποία θα της επιτρέψει να ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος της τελευταίας πενταετίας, και θα συνδράμει σημαντικά, μέσω των εξαγωγών, στην ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας για ανάπτυξη και ενίσχυση του ΑΕΠ.