Προδιαγραφές Ε.Ε. για Plywood

Προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΝ 313-1/1996 Αντικολλητό, Ταξινόμηση και Ορολογία. Μέρος 1. Ταξινόμηση.

Η ταξινόμηση των αντικολλητών σε διαφόρους τύπους μπορεί να γίνει µε τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Με βάση τη γενική εμφάνιση
  • Με βάση τη δομή
  • Με βάση τη μορφή
 • Με βάση την ανθεκτικότητα σε διάφορα κλίματα
 • Με βάση τις μηχανικές ιδιότητες
 • Με βάση την κατάσταση της επιφάνειας
 • Με βάση τις απαιτήσεις του καταναλωτή

ΕΝ 314-1/1993 Ποιότητα συγκόλλησης. Μέρος 1. Μέθοδοι δοκιμής

Η προδιαγραφή περιγράφει τον προσδιορισμό της ποιότητας συγκόλλησης αντικολλητών µε το τεστ της διάτμησης. Η κατεύθυνση ινών του ξυλόφυλλου, το οποίο ευρίσκεται στο μέσο των δύο προς εξέταση (άνω και κάτω) συγκολλητικών δεσμών, πρέπει να είναι κάθετη προς το μήκος του δοκιμίου. Οι εντομές πρέπει να καταλήγουν πάντοτε στο μέσο του ξυλόφυλλου. Το πάχος των δοκιμίων είναι ίσο µε το πάχος της πλάκας για αντικολλητά από τρείς μέχρι εννιά στρώσεις.

ΕΝ 314-2/1993 Ποιότητα συγκόλλησης. Μέρος 2. Απαιτήσεις.

Η προδιαγραφή ταξινομεί, ανάλογα µε την ανθεκτικότητα σε υγρασία, τις ποιότητες συγκόλλησης σε τρεις κλάσεις σύμφωνα µε τις ΕΝ 636-1, -2 και –3, ως ακολούθως:

 • Κλάση 1: Ξηρό περιβάλλον
 • Κλάση 2: Υγρό περιβάλλον
 • Κλάση 3: Εξωτερικό περιβάλλον (εξωτερικοί χώροι)

EN 635-1/1994 Ταξινόμηση σύμφωνα µε την επιφανειακή εμφάνιση. Μέρος 1: Γενικά.

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθιερώνει γενικούς κανόνες για την ταξινόμηση των αντικολλητών σύμφωνα µε την επιφανειακή τους εμφάνιση. Δεν εφαρμόζεται σε επενδεδυµένο αντικολλητό

 • Κατηγορίες

Η ταξινόμηση των αντικολλητών σύμφωνα µε την επιφανειακή εμφάνιση, πραγματοποιείται µε βάση τόσο το πλήθος και την έκταση συγκεκριμένων φυσικών χαρακτηριστικών του ξύλου, όσο και τα ελαττώματα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία.

Διακρίνονται πέντε κατηγορίες εμφάνισης

 • Χαρακτηριστικά και ελαττώματα που εξετάζονται

Ο καθορισμός της κατηγορίας εμφάνισης, µε βάση την εμφάνιση της επιφάνειας του αντικολλητού, πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των εγγενών χαρακτηριστικών και ελαττωμάτων που οφείλονται στην επεξεργασία.

 • Ταξινόμηση σύμφωνα µε την εμφάνιση των αντικολλητών

Η κατηγορία εμφάνισης του  αντικολλητού καθορίζεται από  τις  κατηγορίες των επιφανειών του. Η κατηγορία του αντικολλητού περιγράφει πρώτα την κατηγορία της εμπρόσθιας όψης, ακολουθούμενη από την κατηγορία της οπίσθιας όψης.

 • Κανόνες ταξινόμησης

Χαρακτηριστικά και ελαττώματα περιορισμένα σε πλήθος, μέγεθος ή έκταση, είτε απαριθμούνται, είτε αποτιμώνται στο σύνολο της επιφάνειας του αντικολλητού. Το πλήθος ή η έκταση αυτών εκφράζεται ανά τετραγωνικό μέτρο αντικολλητού, εκτός από ρωγμές, σχισίματα και ανοιχτούς αρμούς, που αναφέρονται στο ένα μέτρο πλάτους του αντικολλητού.

 • Αρμοί
 • Έγκλειστα υλικά

Η ύπαρξη έγκλειστων ξένων σωματιδίων που πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη στο μηχανολογικό εξοπλισμό, δεν επιτρέπεται.

 • Επιδιορθώσεις

Τεμάχια για μπάλωμα και προσθήκες που χρησιμοποιούνται για επιδιορθώσεις, πρέπει να ταιριάζουν και να τοποθετούνται κατάλληλα. Το ταίριασμα, αναλόγως του χρώματος και των ινών, πρέπει να είναι σύμφωνο µε τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατηγόριας εμφάνισης. Επιτρέπεται η χρήση συνθετικού υλικού πλήρωσης, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατηγορίας εμφάνισης.

 ΕΝ 315/1993. Αποκλίσεις των διαστάσεων.

Οι ανεκτές αποκλίσεις (ανοχές) των διαστάσεων πλακών αντικολλητών μετρώνται σε μια υγρασία της πλάκας (10±2)%

Οι επιτρεπτές αποκλίσεις του μήκους και πλάτους της πλάκας είναι ±3.5 mm. Η επιτρεπτή απόκλιση από την ευθυτένεια των πλευρών είναι 1 mm/m και από την ορθογωνικότητα 1 mm/m. Στον επόμενο πίνακα απεικονίζονται οι ανεκτές αποκλίσεις από το πάχος της πλάκας.

Ανεκτές αποκλίσεις πάχους

 

Ονοµαστικό πάχος (t)

(mm)

Πλάκες χωρίς λείανση Πλάκες µετά τη λείανση
Αποκλίσεις πάχους εντός της πλάκας

(mm)

Αποκλίσεις από το ονοµαστικό πάχος

(mm)

Αποκλίσεις πάχους εντός της πλάκας

(mm)

Αποκλίσεις από το ονοµαστικό πάχος

(mm)

≥ 3

≤12

1,0 + (0,8+0,03t)  

0,6

+ (0,8+0,03t)
>12

≤25

1,5 – (0,4+0,03t) – (0,4+0,03t)

 

ΕΝ 636-1/1996 Απαιτήσεις αντικολλητών χρησιμοποιούμενων σε ξηρά περιβάλλοντα.

Πρόκειται για αντικολλητό το οποίο χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και η περιεχόμενη υγρασία του αντιστοιχεί σε κλίμα 20οC και 65% σχετική υγρασία.

Ελάχιστη συχνότητα προσδιορισμού των ιδιοτήτων από την παραγωγό εταιρεία.

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστη συχνότητα
Αποκλίσεις διαστάσεων ΕΝ 324-1

ΕΝ 324-2

Μία πλάκα κάθε 8 ώρες
Αντοχή σε κάµψη

–   δεν υπόκεινται σε φορτίσεις

–   υπόκεινται σε φορτίσεις

 

EN 310

 

∆ύο πλάκες µηνιαίως

Μία πλάκα ανά 1000 παραγόμενες πλάκες

Πυκνότητα για αντικολλητά υποκείµενα σε φορτίσεις ΕΝ 323 Μία πλάκα ανά 1000 παραγόμενες πλάκες
Ποιότητα συγκόλλησης ΕΝ 314-1 Ένας προσδιορισμός ανά 10000

συγκολλήσεις ξυλοφύλλων

Έκλυση φορµαλδεΰδης ΕΝ 717-2 Μία πλάκα εβδοµαδιαίως

 

Μετά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:

 • Το όνομα ή σύμβολο της παραγωγού εταιρείας.
 • Ο αριθμός της ευρωπαϊκής προδιαγραφής ΕΝ 636-1.
 • Το ονομαστικό πάχος σε
 • Η κλάση ανάλογα µε την έκλυση φορμαλδεΰδης.

ΕΝ 636-2/1996 Απαιτήσεις. Μέρος 2. Απαιτήσεις αντικολλητών χρησιμοποιούμενων σε υγρά περιβάλλοντα.

Πρόκειται για αντικολλητά που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους υπό στέγη ή εκτίθενται για μικρή διάρκεια σε εξωτερικούς χώρους (άμεση επίδραση κλιματικών παραγόντων) χωρίς να είναι προστατευμένα υπό στέγη.

Ελάχιστη συχνότητα προσδιορισμού των ιδιοτήτων από την παραγωγό εταιρεία

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστη συχνότητα
Αποκλίσεις διαστάσεων ΕΝ 324-1

ΕΝ 324-2

Μία πλάκα κάθε 8 ώρες
Αντοχή σε κάµψη

–   δεν υπόκεινται σε φορτίσεις

–   υπόκεινται σε φορτίσεις

 

EN 310

 

–   ∆ύο πλάκες µηνιαίως

–   Μία πλάκα ανά 1000 παραγόμενες πλάκες

Πυκνότητα για αντικολλητά υποκείµενα σε φορτίσεις ΕΝ 323 Μία πλάκα ανά 1000 παραγόμενες πλάκες
Ποιότητα συγκόλλησης ΕΝ 314-1 Ένας προσδιορισµός ανά 5000

συγκολλήσεις ξυλοφύλλων

Έκλυση φορµαλδεΰδης ΕΝ 717-2 Μία πλάκα εβδοµαδιαίως

 

Μετά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:

 • Το όνομα ή σύμβολο της παραγωγού εταιρείας.
 • Ο αριθμός της ευρωπαϊκής προδιαγραφής ΕΝ 636-1.
 • Το ονομαστικό πάχος σε
 • Η κλάση ανάλογα µε την έκλυση φορμαλδεΰδης.

ΕΝ 636-3/1997 Απαιτήσεις. Μέρος 3. Απαιτήσεις αντικολλητών χρησιμοποιούμενων σε εξωτερικές συνθήκες.

Πρόκειται για αντικολλητά που χρησιμοποιούνται χωρίς σκέπη σε εξωτερικούς χώρους και μπορεί να είναι εκτεθειμένα άμεσα σε επιδράσεις βροχής ή υδρατμού. Έτσι η περιεχόμενη υγρασία του συχνά υπερβαίνει το 20%.

Ελάχιστη συχνότητα προσδιορισμού των ιδιοτήτων από την παραγωγό εταιρεία

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστη συχνότητα
Αποκλίσεις διαστάσεων ΕΝ 324-1

ΕΝ 324-2

Μία πλάκα κάθε 8 ώρες
Αντοχή σε κάµψη

–   δεν υπόκεινται σε φορτίσεις

–   υπόκεινται σε φορτίσεις

 

EN 310

 

–   ∆ύο πλάκες µηνιαίως

–   Μία πλάκα ανά 1000 παραγόµενες πλάκες

Πυκνότητα για αντικολλητά υποκείµενα σε φορτίσεις ΕΝ 323 Μία πλάκα ανά 1000 παραγόµενες πλάκες
Ποιότητα συγκόλλησης ΕΝ 314-1 Ένας προσδιορισµός ανά 2000

συγκολλήσεις ξυλοφύλλων

Έκλυση φορµαλδεΰδης ΕΝ 717-2 Μία πλάκα εβδοµαδιαίως

 

Μετά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:

 • Το όνομα ή σύμβολο της παραγωγού εταιρείας.
 • Ο αριθμός της ευρωπαϊκής προδιαγραφής ΕΝ 636-1.
 • Το ονομαστικό πάχος σε
 • Η κλάση ανάλογα µε την έκλυση φορμαλδεΰδης.