Προδιαγραφές Ε.Ε. για OSB

Προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΝ 300/1997 Ξυλοπλάκες µε ξυλοτεµαχίδια επιμήκους μορφής προσανατολισμένα σε ορισμένη διεύθυνση. Ορισμοί, ταξινόμηση, απαιτήσεις

Η προδιαγραφή αναφέρεται σε ξυλοπλάκες κατασκευασμένες από επιμήκη μεγάλων διαστάσεων ξυλοτεµαχίδια (πλανίδια) τα οποία συγκολλούνται µε συγκολλητική ουσία σε πολλές στρώσεις. Τα ξυλοτεµαχίδια των επιφανειακών στρώσεων είναι παράλληλα µε το μήκος ή το πλάτος της πλάκας ενώ τα ξυλοτεµαχίδιά της ή των μεσαίων στρώσεων κάθετα προς εκείνα των επιφανειακών ή µε τυχαία κατανομή.

Η ταξινόμηση διακρίνει 4 κλάσεις (τύπους) OSB που ισχύουν και για την Ελλάδα

  • OSB/1. Πλάκες για γενικές χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους και την επιπλοποιία, ξηρό περιβάλλον
  • OSB/2. Πλάκες για φέρουσες κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους, ξηρό περιβάλλον
  • OSB/3. Πλάκες για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον
  • OSB/4. Πλάκες ιδιαίτερα υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον.

 

Γενικές απαιτήσεις για όλους τους τύπους OSB

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
*Αποκλίσεις διαστάσεων

–   πάχος (µετά τη λείανση) εντός και µεταξύ πλακών

–   πάχος (προ της λείανσης) εντός και µεταξύ πλακών

–   µήκος και πλάτος

 

ΕΝ 324-1

 

± 0,3 mm

± 0,8 mm

± 3,0 mm

Ευθυτένεια πλευρών ΕΝ 324-2 1,5 mm/m
Ορθογωνικότητα ΕΝ 324-2 2,0 mm/m
Περιεχόµενη υγρασία

–   OSB/1, OSB/2

–   OSB/3, OSB/4

Αποκλίσεις της πυκνότητας σε σχέση µε τη µέση πυκνότητα της πλάκας

 

EN 322

 

ΕΝ 323

 

2 έως 12%

5 έως 12%

± 10%

∆υναµικότητα έκλυσης φορµαλδεΰδης

–  1η κλάση

–  2η κλάση

 

ΕΝ 120

 

≤ 8 mg/100 g

> 8 mg/100 g

≤ 30 mg/100 g

 

Ελάχιστες απαιτήσεις μηχανικών ιδιοτήτων και κατά πάχος διόγκωσης OSB/1 τύπου 1 για γενικούς σκοπούς, εσωτερικούς χώρους και επιπλοποιία και γενικώς σε ξηρό περιβάλλον

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10 >10 <18 18-25
Κάµψη (N/mm2)
– µέτρο θραύσης ║ 310 20 18 16
–   µέτρο θραύσης ┴

–   µέτρο ελαστικότητας ║

–   µέτρο ελαστικότητας ┴

310

310

310

10

2500

1200

9

2500

1200

8

2500

1200

Εγκάρσιος εφελκυσµός, (N/mm2) 319 0,30 0,28 0,28
(µεσαία στρώση)
Κατά πάχος διόγκωση, (%) 317 25 25 25
σε νερό (24 ώρες)

 

║: διεύθυνση µε τη μεγαλύτερη αντοχή

┴: διεύθυνση µε τη μικρότερη αντοχή

Ελάχιστες απαιτήσεις μηχανικών ιδιοτήτων και κατά πάχος διόγκωσης

OSB/2 τύπου 2 για φέρουσες κατασκευές σε ξηρό περιβάλλον

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10 >10 <18 18-25
Κάµψη (N/mm2)
–   µέτρο θραύσης ║

–   µέτρο θραύσης ┴

–   µέτρο ελαστικότητας ║

–   µέτρο ελαστικότητας ┴

 

ΕΝ 310

22

11

3500

1400

20

10

3500

1400

18

9

3500

1400

Εγκάρσιος εφελκυσµός, (N/mm2) ΕΝ 319 0,34 0,32 0,30
(µεσαία στρώση)
Κατά πάχος διόγκωση, (%) ΕΝ 317 20 20 20
σε νερό (24 ώρες)

 

 Ελάχιστες απαιτήσεις μηχανικών ιδιοτήτων και κατά πάχος διόγκωσης

OSB/3 τύπου 3 για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον

 

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10 >10 <18 18-25
Κάµψη (N/mm2)
–   µέτρο θραύσης ║

–   µέτρο θραύσης ┴

–   µέτρο ελαστικότητας ║

–   µέτρο ελαστικότητας ┴

 

ΕΝ 310

22

11

3500

1400

20

10

3500

1400

18

9

3500

1400

Εγκάρσιος εφελκυσµός, (N/mm2) ΕΝ 319 0,34 0,32 0,30
Κατά πάχος διόγκωση, (%) ΕΝ 317 15 15 15
σε νερό (24 ώρες)

 

Ελάχιστες απαιτήσεις σε ανθεκτικότητα υγρασίας OSB/3 τύπου 3 για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10 >10 <18 18-25
Αντοχή σε κάµψη, (N/mm2)

µετά από κυκλικό τεστ, ║

ΕΝ 321

ΕΝ 310

9 8 7
Αντοχή σε εγκάρσιο (N/mm2)

εφελκυσµό µετά από κυκλικό τεστ

ΕΝ 321

ΕΝ 319

0,18 0,15 0,13
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό

µετά από τεστ βρασµού

ΕΝ 1087-1 0,15 0,15 0,13

 

Ελάχιστες απαιτήσεις μηχανικών ιδιοτήτων και κατά πάχος διόγκωσης OSB/4 τύπου 4 ιδιαίτερα υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον.

 

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10 >10 <18 18-25
Κάµψη (N/mm2)
–   µέτρο θραύσης ║

–   µέτρο θραύσης ┴

–   µέτρο ελαστικότητας ║

–   µέτρο ελαστικότητας ┴

 

ΕΝ 310

30

16

4800

1900

28

15

4800

1900

26

14

4800

1900

Εγκάρσιος εφελκυσµός, (N/mm2) (µεσαία στρώση) ΕΝ 319 0,50 0,45 0,40
Κατά πάχος διόγκωση, (%)

σε νερό (24 ώρες)

ΕΝ 317 12 12 12

 

 Ελάχιστες απαιτήσεις σε ανθεκτικότητα υγρασίας OSB/4 τύπου 4 ιδιαίτερα υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10 >10 <18 18-25
Αντοχή σε κάµψη, (N/mm2)

µετά από κυκλικό τεστ, ║

ΕΝ 321

ΕΝ 310

15 14 13
Αντοχή σε εγκάρσιο (N/mm2)

εφελκυσµό µετά από κυκλικό τεστ

ΕΝ 321

ΕΝ 319

0,21 0,17 0,15
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό

µετά από τεστ βρασµού

ΕΝ 1087-1 0,17 0,15 0,13