Προδιαγραφές Ε.Ε. για Chipboard / Μοριοσανίδες

Προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΝ 309/1992 Μοριοπλάκες. Ορισμός και ταξινόμηση

Μοριοπλάκα ονομάζεται το συγκολλητό προϊόν μορφής πλάκας το οποίο αποτελείται από ξυλοτεμαχίδια διαφόρου μορφής και μεγέθους από ξύλο δασικών ειδών ή λιγνοκυτταρινικά στελέχη γεωργικών φυτών τα οποία αφού αναμιχθούν με κατάλληλη συγκολλητική ουσία συμπιέζονται με υψηλές θερμοκρασίες σε προκαθορισμένα πάχη. Η ταξινόμηση γίνεται ανάλογα με:

 • τη μέθοδο παραγωγής
 • την κατάσταση της επιφάνειας
 • τη μορφή της επιφάνειας
 • το μέγεθος και τη μορφή των ξυλοτεμαχιδίων
 • τη δομή της πλάκας
 • τις χρήσεις

EN 312-1/1996 Απαιτήσεις. Μέρος 1. Γενικές απαιτήσεις για όλους τους τύπους των πλακών.

Γενικές απαιτήσεις για όλους τους τύπους µοριοπλακών

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
*Αποκλίσεις διαστάσεων

– πάχος (μετά τη λείανση) εντός και μεταξύ πλακών

– πάχος (προ της λείανσης) εντός και μεταξύ πλακών

– μήκος και πλάτος

ΕΝ 324-1 ± 0,3 mm

−0,3 mm+ 1,7mm

± 5 mm

*Ευθυτένεια πλευρών ΕΝ 324-2 1,5 mm/m
*Ορθογωνικότητα ΕΝ 324-2 2,0 mm/m
Περιεχόμενη υγρασία EN 322 5 έως 13%
*Αποκλίσεις πυκνότητας σε σχέση με τη μέση

πυκνότητα της πλάκας

ΕΝ 323 ± 10%
**Δυναμικότητα έκλυσης φορμαλδεΰδης

– 1η κλάση

– 2η κλάση

ΕΝ 120 ≤ 8 mg/100 g

> 8 mg/100 g

≤ 30 mg/100 g

 

*: ισχύουν για περιεχόμενη υγρασία μετά τον κλιματισμό των δοκιμίων σε κανονικό κλίμα

(20oC και 65% σχετ. υγρασία).

**: οι τιμές ισχύουν για υγρασία πλάκας 6,5%.

Συχνότητα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων.

                         Ιδιότητα Μέγιστη διάρκεια χρόνου μεταξύ των ελέγχων
Περιεχόμενη υγρασία 8 ώρες ανά τύπο μοριοπλάκας
Δυναμικότητα έκλυσης φορμαλδεΰδης

Κλάση 1

Κλάση 2

24 ώρες ανά τύπο μοριοπλάκας

1 εβδομάδα ανά τύπο μοριοπλάκας

Όλες οι άλλες ιδιότητες

οι αναφερόμενες στον

προηγούμενο Πίνακα

8 ώρες ανά τύπο μοριοπλάκας και πάχος

 

EN 312-2/1996 Απαιτήσεις. Μέρος 2. Απαιτήσεις µοριοπλακών για γενικούς σκοπούς και χρήση σε ξηρό περιβάλλον.

Ελάχιστες απαιτήσεις σε μηχανικές ιδιότητες

Ιδιότητα Μέθοδος

ελέγχου

Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε κάμψη

(Μέτρο θραύσης)

(N/mm2)

EN 310 14    12,5   11,5     10         8,5          7    5,5
Αντοχή σε εγκάρσιο

εφελκυσμό

(Ν/mm2)

EN 319 0,31  0,28    0,24     0,20     0,17   0,14    0,14

 

Oι τιμές ισχύουν για περιεχόμενη υγρασία μετά τον κλιματισμό των δοκιμίων της μοριοπλάκας σε

κανονικό κλίμα (20oC και 65% σχετ. υγρασία).

Για παραπάνω πληροφορίες ισχύουν τα παρακάτω:

 • για πυκνότητα: ΕΝ 323
 • για μεταβολή των διαστάσεων: ΕΝ 318
 • για αντοχή εγκάρσιου εφελκυσμού των επιφανειακών στρώσεων: ΕΝ 311
 • για κατά πάχος διόγκωση: ΕΝ 317

EN 312-3/1996 Απαιτήσεις για µοριοπλάκες εσωτερικών χώρων και επιπλοποιίας για χρήση σε ξηρό περιβάλλον.

Ελάχιστες απαιτήσεις σε μηχανικές ιδιότητες

Ιδιότητα    Μέθοδoς

    Ελέγχου

Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-4 >4-6 >6-13 >13 -20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
– Μέτρο θραύσης EN 310 13     15      14 13 11,5 10 8,5 7
– Μέτρο ελαστικότητας ΕΝ 310 1800 1950 1800 1600 1500 1350 1200 1050
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µεσαίας EN 319 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20
στρώσ ης (Ν/mm2)
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό επιφανειακών EN 311 0,8    0,8     0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Στρώσεων (N/mm2)

 

Οι τιμές ισχύουν για περιεχόμενη υγρασία µετά τον κλιματισμό των δοκιμίων της µοριοπλάκας σε κανονικό κλίμα (20oC και 65% σχετ. υγρασία).

Για παραπάνω πληροφορίες ισχύουν τα παρακάτω:

 • για πυκνότητα: ΕΝ 323
 • για μεταβολή των διαστάσεων: ΕΝ 318
 • για κατά πάχος διόγκωση: ΕΝ 317
 • για περιεχόμενη ποσότητα σε άµµο: ISO 3340

H μέγιστη διάρκεια χρόνου (συχνότητα) µμεταξύ των ποιοτικών ελέγχων για τις γενικές ιδιότητες καθορίζεται από την προδιαγραφή ΕΝ 312-1 ενώ για τις ιδιότητες του ανωτέρω πίνακα προβλέπεται χρόνος 8 ωρών.

EN 312-4/1996 Απαιτήσεις. Μέρος 4. Απαιτήσεις µοριοπλακών για φέρουσες κατασκευές και χρήση σε ξηρό περιβάλλον.

Ελάχιστες απαιτήσεις στις μηχανικές ιδιότητες και την κατά πάχος διόγκωση

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-4   >4 – 6  >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε κάµψη(N/mm2)
– µέτρο θραύσης EN 310 15     17 17 15 13 11 9 7
– μέτρο ελαστικότητας 1950 2200 2300 2150 1900 1700 1500 1200
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µεσαίας EN 319 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20
   στρώσης (Ν/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
(24 ώρες εµβάπτιση) EN 317 23     19 16 15 15 15 14 14
(%)

 

Ελάχιστες απαιτήσεις για ανθεκτικότητα σε υγρά περιβάλλοντα

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-4 >4-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό µετά το κυκλικό τεστ

(N/mm2)

 

EN 310

 

0,30

 

0,30

 

0,25

 

0,22

 

0,20

 

0,17

 

0,15

 

0,12

 

Κατά πάχος διόγκωση

µετά το κυκλικό τεστ

%

 

EN 321

 

12

 

12

 

11

 

11

 

10

 

10

 

9

 

9

Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό µετά το τεστ βρασµού

(N/mm2)

 

EN 1087-1

 

0,15

 

0,15

 

0,15

 

0,14

 

0,12

 

0,11

 

0,10

 

0,09

 

EN 312-5/1997 Απαιτήσεις. Μέρος 5. Απαιτήσεις µοριοπλακών για φέρουσες κατασκευές και χρήσεις σε υγρά περιβάλλοντα.

Ελάχιστες απαιτήσεις στις μηχανικές ιδιότητες και την κατά πάχος διόγκωση

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-4 >4-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε κάμψη(N/mm2)
– µέτρο θραύσης EN 310 20      19     18 16 14 12 10 9
– µέτρο ελαστικότητας 2550 2550 2550 2400 2150 1900 1700 1550
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό (Ν/mm2) EN 319 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
Κατά πάχος διόγκωση
(24 ώρες εµβάπτιση) EN 317 13     12     11 10 10 10 9 9
(%)

 

Ελάχιστες απαιτήσεις για ανθεκτικότητα σε υγρά περιβάλλοντα

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-4 >4-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό μετά το κυκλικό τεστ

(N/mm2)

 

EN 310

 

0,30

 

0,30

 

0,25

 

0,22

 

0,20

 

0,17

 

0,15

 

0,12

Κατά πάχος διόγκωση

μετά το κυκλικό τεστ

%

 

EN 321

 

12

 

12

 

11

 

11

 

10

 

10

 

9

 

9

Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό μετά το τεστ βρασμού

(N/mm2)

 

EN 1087-1

 

0,15

 

0,15

 

0,15

 

0,14

 

0,12

 

0,11

 

0,10

 

0,09

 

EN 312-6/1996 Απαιτήσεις. Μέρος 6. Απαιτήσεις για µοριοπλάκες υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές και χρήσεις σε ξηρά περιβάλλοντα

Ελάχιστες απαιτήσεις στις μηχανικές ιδιότητες και την κατά πάχος διόγκωση

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε κάμψη(N/mm2)
– µέτρο θραύσης EN 310 20 18 16 15 14 12
– µέτρο ελαστικότητας 3150 3000 2550 2400 2200 2050
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µεσαίας EN 319 0,60 0,50 0,40 0,35 0,30 0,25
στρώσης (Ν/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
(24 ώρες εµβάπτιση) EN 317 15 14 14 14 13 13
(%)

 

EN 312-7/1997 Απαιτήσεις. Μέρος 7. Απαιτήσεις για µοριοπλάκες υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές και χρήσεις σε υγρά περιβάλλοντα.

Ελάχιστες απαιτήσεις στις μηχανικές ιδιότητες και την κατά πάχος διόγκωση

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε κάµψη(N/mm2)
– µέτρο θραύσης EN 310 22 20 18,5 17 16 15
– µέτρο ελαστικότητας 3350 3100 2900 2800 2600 2400
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό (Ν/mm2) EN 319 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50
Κατά πάχος διόγκωση
(24 ώρες εµβάπτιση) EN 317 9 8 8 8 7 7
(%)

 

 

Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό µετά το κυκλικό τεστ

(N/mm2)

 

EN 321

 

0,41

 

0,36

 

0,33

 

0,28

 

0,25

 

0,20

Κατά πάχος διόγκωση

µετά το κυκλικό τεστ

%

 

EN 321

 

10

 

10

 

9

 

9

 

8

 

8

Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό µετά το τεστ βρασµού

(N/mm2)

 

EN 1087-1

 

0,25

 

0,23

 

0,20

 

0,18

 

0,17

 

0,15

Ελάχιστες απαιτήσεις για ανθεκτικότητα σε υγρά περιβάλλοντα

Για τα πρωτόκολλα:

EN 312-4

EN 312-5

EN 312-6

EN 312-7

ισχύουν τα εξής:

 • Οι τιμές ισχύουν για περιεχόμενη υγρασία µετά τον κλιματισμό των δοκιμίων της µοριοπλάκας σε κανονικό κλίμα.
 • Για παραπάνω πληροφορίες ισχύουν τα παρακάτω:
 • για πυκνότητα: ΕΝ 323
 • για μεταβολή των διαστάσεων: ΕΝ 318
 • για εγκάρσιο εφελκυσμό των επιφανειακών στρώσεων: ΕΝ 311
 • Η μέγιστη διάρκεια χρόνου (συχνότητα) μεταξύ των ποιοτικών ελέγχων για τις γενικές ιδιότητες καθορίζεται από την προδιαγραφή ΕΝ 312-1, για τις ιδιότητες ορίζεται σε 8 ώρες.
 • Για την ανθεκτικότητα σε υγρά περιβάλλοντα (προβλέπεται 1 εβδομάδα για τις ιδιότητες που ελέγχονται µετά από κυκλικό τεστ και 8 ώρες για τον εγκάρσιο εφελκυσμό μετά το τεστ βρασμού.

DIN 68765/1987 Μοριοπλάκες επενδυμένες µε διακοσμητικά πλαστικά φύλλα. Ορολογία, Απαιτήσεις.

Η προδιαγραφή αναφέρεται σε µοριοπλάκες επενδυμένες µε πλαστικά φύλλα οι οποίες χρησιμοποιούνται στην επιπλοποιία και άλλες κατασκευές εσωτερικών χώρων. Οι µοριοπλάκες είναι και στις δύο όψεις επενδυμένες µε πλαστικά φύλλα. Τα πλαστικά φύλλα αποτελούνται από φύλλο χαρτιού εμποτισμένο µε πολυμερές συμπυκνώσεως το οποίο συνήθως είναι η µελαµίνη – φορμαλδεΰδη. Η επένδυση των πλαστικών φύλλων στις επιφάνειες της µοριοπλάκας γίνεται µε θερμή συμπίεση. Οι επιφάνειες των πλακών μετά την επένδυση μπορεί να είναι λείες ή να έχουν ανάγλυφη υφή.

 

Οι επενδυμένες πλάκες ανάλογα µε την ανθεκτικότητά τους σε αποτριβή και ανάλογα µε το πάχος διακρίνονται στις ακόλουθες κλάσεις.

 

Ανθεκτικότητα σε αποτριβή Πάχος πλαστικού φύλλου
 

Κλάση

Απαιτούµενος αριθµός στροφών κατά δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799  

Κλάση

 

Πάχος

Ν Μ Η S >50  έως 150

>150 έως 350

>350 έως 650

>650

1

 

2

έως 0,14

 

>0,14

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις στις ιδιότητες των επενδυμένων µοριοπλακών περιγράφονται στη συνέχεια.

 1. Αποκλίσεις διαστάσεων.

Έως πάχος 20 mm επιτρέπονται αποκλίσεις πάχους έως +0,5 mm και –0,30 mm.

Για πάχος <20 mm επιτρέπονται αποκλίσεις πάχους ±0,5 mm.

Οι αποκλίσεις μήκους και πλάτους δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν περισσότερο από

0,5 mm.

Κατά την παρύφωση (ορθογωνισµό) επιτρέπονται θραύσεις του πλαστικού φύλλου στις ακμές έως 5 mm.

 1. Αντοχή σε κάμψη και εγκάρσιο εφελκυσμό

Μέγιστες επιτρεπτές τιμές

Αντοχή σε κάµψη (Μέτρο θραύσης) N/mm2 Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό

N/mm2

Πάχος πλαστικού φύλλου

mm

έως 0,14 >0,14
έως 13 17 18 0,40
>13 έως 20 16 17 0,35
Πάχος >20 έως 25 15 16 0,30
µοριοπλάκας >25 έως 32 13 14 0,24
mm >32 έως 40 11 12 0,20
>40 έως 50 9 10 0,20

 

 1. Μεταβολές των διαστάσεων
 2. Συμπεριφορά στη δημιουργία χαραγών (αµυχών)
 3. Δημιουργία ραγάδων
 4. Συμπεριφορά κατά την επαφή µε τσιγάρο
 5. Συμπεριφορά κατά την επαφή µε θερμό δοχείο
 6. Συμπεριφορά κατά την επαφή µε υδρατμό
 7. Συμπεριφορά στη δημιουργία κηλίδων
 8. Δυναμικό έκλυσης φορμαλδεΰδης

Διαστάσεις:

Γενικά οι διαστάσεις του chipboard ποικίλουν και οι παραγωγοί παρέχουν διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Οι πιο κοινές διαστάσεις είναι:

 • 1830 x 1200 mm
 • 2440 x 1220 mm
 • 2750 x 1220 mm
 • 3050 x 1220 mm
 • 3660 x 1220 mm

Πάχη:

 • 2,5 mm
 • 3,2 mm
 • 6 mm
 • 9 mm
 • 12 mm
 • 15 mm
 • 18 mm
 • 19 mm
 • 22 mm
 • 25 mm
 • 30 mm
 • 38 mm