Ταξινόμηση προϊόντων σε συμπεριφορά έναντι της φωτιάς

Πυράντοχες πόρτες

Σήμερα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται μία προσπάθεια εναρμόνισης των κανονισμών για την πραγματοποίηση δοκιμών, αλλά και τον τρόπο ταξινόμησης των διάφορων προϊόντων στη συμπεριφορά τους έναντι της φωτιάς. Το τμήμα της κεντρικής τεχνικής νομοθεσίας, που αφορά στις κατασκευές (Construction Product DirectiveCPD) προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για όλη την Ε.Ε.

 

KPITHPIA ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ (ΕΝ 13501/2)

Συμβολισμός Χαρακτηριστικό Στόχος
R Φέρουσα ικανότητα
E Ακεραιότητα
I Μόνωση (αν πρόκειται για πόρτα ή ρολό, ισχύει το κριτήριο 11 ή 12)
W Ακτινοβολία Η ικανότητα ενός στοιχείου να μειώνει τη μετάδοση φλόγας λόγω ακτινοβολίας. Η ικανοποίηση του κριτηρίου I συνεπάγεται την ικανοποίηση του κριτηρίου W για τον ίδιο χρόνο.
M Μηχανική δράση Η ικανότητα του στοιχείου να παραλάβει κρουστικά φορτία αμέσως μετά την παρέλευση χρόνου ίσου με αυτόν που καθορίζεται στα κριτήρια R, E, I.
C Ικανότητα αυτασφάλισης Η ικανότητα του στοιχείου να κλείνει αυτόματα, ακόμη και αν δεν διατίθεται ηλεκτρική παροχή (Η ταξινόμηση είναι περνάει / δεν περνάει).
S Διαρροή καπνού
Sa: θερμοκρασία δωματίου
Sm: θερμοκρασία 200°C
Η ικανότητα του στοιχείου να μειώνει τη διαρροή καπνού από τη μία πλευρά στην άλλη.

 

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι το πρότυπο ΕΝ 13501 “Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και κτιριακών στοιχείων σε σχέση με τη φωτιά”, το οποίο ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και στο οποίο αναφέρονται διάφορα συστήματα ταξινόμησης προϊόντων. Σε κάθε σύστημα ταξινόμησης καθορίζεται ο τρόπος πραγματοποίησης της δοκιμής σε φωτιά (πρότυπο), όπως και η επεξήγηση των χαρακτηρισμών του συστήματος ταξινόμησης. Η ταξινόμηση των προϊόντων, που αφορά στην απόδοσή τους στα αρχικά στάδια της φωτιάς (αντίδραση στη φωτιά), περιγράφεται στο μέρος 1 του ΕΝ 13501, ενώ όσον αφορά στην απόδοση των προϊόντων ως συστατικών στοιχείων μιας κατασκευής, όταν η φωτιά έχει αναπτυχθεί πλήρως (αντοχή στη φωτιά ), περιγράφεται στο μέρος 2 του ίδιου κανονισμού.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ (REACTION TO FIRE) – ΕΝ 13501/1

Η ταξινόμηση ενός δομικού προϊόντος στην αντίδρασή του στη φωτιά πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: Α1, Α2, Β, C, D, Ε, F, ανάλογα με την ευφλεξιμότητα του προϊόντος.

Η κατηγορία Α1 αναφέρεται σε μη αναφλέξιμα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό ή καιόμενα σωματίδια, ενώ η κατηγορία F είναι η χειρότερη, όσον αφορά στην αναφλεξιμότητα. Η κατάταξη ενός προϊόντος με έναν από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς μπορεί να συνοδεύεται και από ένα αλφανουμερικό χαρακτηρισμό, s1, s2, s3, με τον οποίο προσδιορίζεται η συμπεριφορά του προϊόντος στην έκλυση καπνού, μία σημαντική διάσταση στην επιλογή, καθώς οι καπνοί κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς ευθύνονται για το 60% των θανάτων στην Ευρώπη.

H κατηγορία s1 αναφέρεται σε προϊόντα με μικρή ή μηδενική έκλυση καπνού, ενώ η κατηγορία s3 αναφέρεται σε προϊόντα με σημαντική έκλυση καπνού. Επίσης τα προϊόντα κατατάσσονται και ανάλογα με τη συμπεριφορά τους, στην παραγωγή αιωρούμενων μικροσωματιδίων, που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς. Η κατάταξη αυτή πραγματοποιείται σε τρεις κατηγορίες d0, d1, d2.
Η κατηγορία d0 αναφέρεται σε προϊόντα με μηδενική παραγωγή αιωρούμενων μικροσωματιδίων και η d2 σε προϊόντα που παράγουν μεγάλη ποσότητα από αυτά. Οι δύο τελευταίες κατηγοριοποιήσεις δεν είναι απαραίτητες για την πιστοποίηση CE. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι σημαντικό κριτήριο επιλογής οφείλει να είναι η συμπεριφορά του προϊόντος στην έκλυση καπνού. Έτσι, ένα προϊόν με πολύ καλή κατάταξη στην αναφλεξιμότητα και σχετικά χαμηλές επιδόσεις στην έκλυση καπνού δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρα πιο ασφαλές από κάποιο με μεσαίες επιδόσεις και στα δύο αυτά χαρακτηριστικά.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ (RESISTANCE TO FIRE) -ΕΝ 13501/2

Η αντοχή ενός δομικού στοιχείου ή μιας κατασκευής σε φωτιά σύμφωνα με το ΕΝ 13501/2 ταξινομείται με έναν από τους παρακάτω κωδικούς: R, RE, E, EI ή REI ακολουθούμενο από ένα όριο σε λεπτά, όπως 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 ή 360. Τα γράμματα R, και I δηλώνουν ότι το συγκεκριμένο στοιχείο αντέχει για το χρόνο που αναφέρεται στο αριθμητικό μέρος του χαρακτηρισμού σε ό,τι αφορά στην:

  • Ικανότητα ανάληψης στατικού φορτίου (R).

Ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητα του να μην καταρρέει ή να μην ξεπερνά συγκεκριμένα όρια παραμόρφωσης, όταν φορτισμένο με προκαθορισμένο φορτίο, εκτίθεται στην επίδραση της φωτιάς. Επειδή το φορτίο επιλέγεται από τον κατασκευαστή, είναι δυνατό δύο προϊόντα με τον ίδιο αλφανουμερικό χαρακτηρισμό να έχουν πιστοποιηθεί για δύο διαφορετικά μηχανικά φορτία, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στο πιστοποιητικό της δοκιμής.

  • Δομική ακεραιότητα (Ε).

Ακεραιότητα απέναντι στη φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να εμποδίζει το πέρασμα των φλογών και των θερμών καυσαερίων στη μη εκτεθειμένη πλευρά του, στην περίπτωση προσβολής φωτιάς από τη μία πλευρά.

  • Θερμομονωτική ικανότητα (Ι).

Ικανότητα του προϊόντος να αποτρέπει την έναρξη πυρκαγιάς στη μη εκτεθειμένη στη φωτιά πλευρά λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών. Ανάλογα, αν ελέγχεται πόρτα πυρασφάλειας ή ρολό, ισχύουν τα υποκριτήρια κατάταξης II ή Ι2.

Υπάρχουν και άλλοι χαρακτηρισμοί που αφορούν σε ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε σχέση με τη διαρροή καπνού (S), την ακτινοβολούμενη θερμότητα (W), τη δυνατότητα αυτασφάλισης (C), την αντοχή σε κρουστικά φορτία (Μ) κτλ.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Τύπος κτιρίου Ισόγειο & όροφοι Υπόγειο*
Μονώροφα 30 min 60 min
Από 2 έως 4 ορόφους 30 min 60 min
Από 5 έως 8 ορόφους 60 min 90 min
Άνω των 8 ορόφων 90 min 90 min
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.3.1 του Π.Δ. 71/1988
(όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (Φ.Ε.Κ. 360 τ. Α’))
* Μειώνεται κατά 30 min για υπόγειο με εμβαδά μικρότερο των 150 m2.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Βάσει της διαταγής Α.Π.Σ. 46819 Φ.701.2 του Πυροσβεστικού Σώματος/ Διεύθυνση Ι – Προληπτικής Πυροπροστασίας / Τμήμα 1ο – Πυροσβεστικών Κανονισμών και Διατάξεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση στις πυράντοχες πόρτες είναι τα ακόλουθα:

  • Πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμής αναγνωρισμένου εργαστηρίου

Από το φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης, στο οποίο θα αναγράφεται ο δείκτης πυραντίστασης που αφορά στην ακεραιότητα και στη θερμομονωτική ικανότητα, καθώς και ο κανονισμός, οι διατάξεις του οποίου ακολουθήθηκαν κατά τη δοκιμή στις πυράντοχες πόρτες.

  • Βεβαίωση από τον Ε.Λ.Ο.Τ.

Ότι το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από τον επίσημο φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης.

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς

Στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος της πυράντοχης πόρτας